การเขียนบทละครวิทยุ

posted on 28 Dec 2009 11:48 by aum-my

การเขียนบทละครวิทยุ 

          จำเป็นต้องเขียนให้ผู้ฟังจินตนาการภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด  จึงต้องถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดด้วยถ้อยคำและเสียงประกอบ 

คำแนะนำการเขียนบทละครวิทยุ


การเขียนบทละครวิทยุมีข้อแนะนำดังนี้

 

1) อ่านต้นเรื่องและพิจารณาแบ่งตอน ผู้เขียนบทจะต้องอ่านนวนิยาย หรือ บทละครโทรทัศน์ หรือต้นเรื่องที่จะมาดัดแปลงเขียนเป็นบทละครวิทยุ ทำความเข้าใจแก่นเรื่อง โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร การดำเนินเรื่อง และองค์ประกอบอื่น ๆ ของงานเขียนประเภทนั้น จากนั้นจึงเริ่มแบ่งตอน นวนิยาย 1 เรื่อง แบ่งตอนจัดเป็นบทละครวิทยุได้ทั้งหมดกี่ตอน ละครวิทยุหนึ่งตอนจะนำเสนอเรื่องราวแค่ไหนให้น่าสนใจ หรือต้นเรื่องใด ๆ มาดัดแปลงเป็นบทละครวิทยุแล้ว ยังต้องคงแนวคิดสำคัญหรือแก่นเรื่องของต้นเรื่องเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

 

2) อ่านต้นเรื่องเฉพาะเนื้อหาที่ได้จัดแบ่งตอนมาแล้ว ผู้เขียนต้องอ่านต้นเรื่องเฉพาะส่วนที่แบ่งตอนมาแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนนั้นตามองค์ประกอบของงาน เช่น ฉาก เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ณ สถานที่ไหน เวลาอะไร บรรยากาศของเรื่องตอนนั้นเป็นอย่างไร ตัวละคร ตัวละครมีกี่ตัว ใครบ้าง ตัวละครหลักมีใครบ้าง ตัวละครประกอบมีใครบ้าง ผู้เขียนบทจะสร้างตัวละครเสริมเพิ่มเติมจากต้นเรื่องเดิมเพื่อให้ผู้ฟังทราบรายละเอียดบางอย่างหรือไม่ บทสนทนาของตัวละคร จำนวนบทสนทนามีมากน้อยเพียงใด ภาษาที่ใช้เป็นอย่างไร บทบรรยายในต้นเรื่อง ในต้นเรื่องเดิมมีบทบรรยายหรือไม่ เนื้อหาของบทบรรยายนั้นเกี่ยวกับอะไร เช่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฉาก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัย ภูมิหลังและความคิดคำนึงของตัวละคร เป็นต้น เหตุการณ์ในตอนนั้น เหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นย่างไร ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ผู้เขียนบทละครวิทยุต้องเขียนบทให้เกิดสภาพเหตุการณ์ดำเนินไปตามต้นเรื่อง นอกจากนั้น หากผู้เขียนพบคำศัพท์ หรือข้อความใดที่ยังไม่เข้าใจถ่องแท้ในเรื่องนั้น ต้องศึกษาหาความหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับคำนั้น ข้อความนั้นให้เข้าใจชัดเจนก่อน

 

3) เขียนบทละครวิทยุ

3.1  ฉาก  ในการกล่าวถึงส่วนนี้อาจจะใช้วิธีบรรยายฉาก หรือให้ตัวละครสนทนากันถึงสถานที่ วัน เวลา บรรยากาศ ณ จุดนั้นก็ได้ หากใช้วิธีบรรยายฉาก บ่อย ๆ จะทำให้ผู้ฟังเบื่อได้ เพราะผู้ฟังอยากจะฟังเสียงตัวละครมากกว่าเสียงผู้บรรยาย ดังนั้นในส่วนนี้อาจจะต้องสร้างตัวละครไม่สำคัญ หรือเสียงผู้คนอื่น ๆ เสริมเข้ามา หรือใช้เสียงประกอบช่วยได้ (Sound Effects)

3.2  การดำเนินเรื่อง  การเดินเรื่องของละครวิทยุจะนำเสนอผ่านบทสนทนาของตัวละครทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้เขียนบทละครวิทยุต้องกำหนดให้ตัวละครแต่ละตัวเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บทสนทนาของตัวละครซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด ผู้เขียนต้องรู้ว่าตัวละครตัวไหนจะเป็นผู้รู้เรื่องอะไร เล่าเรื่องอะไร  เล่าด้วยวิธีใด และเล่าด้วยภาษาอย่างไรจึงจะเหมาะกับลักษณะของตัวละครตัวนั้น เช่น ตัวละครเป็นนางเอก ต้องเล่าเรื่องด้วยภาษาของนางเอก วิธีการของนางเอก ตัวละครเป็นคนรับใช้ต้องเล่าเรื่องด้วยภาษาของคนรับใช้ วิธีการของคนรับใช้ เป็นต้น

3.3  ตัวละคร  ผู้เขียนบทละครวิทยุต้องเสร้างให้ตัวละครมีอารมณ์ มีความรู้สึกไปตามบท ตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น วิธีการที่จะถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครไปยังผู้ฟังได้ ก็คือ การใช้ถ้อยคำภาษาในบทสนทนาของตัวละคร และการใช้น้ำเสียงแสดงอารมณ์ของผู้แสดงละครวิทยุ นอกจากนั้นการจะบ่งสถานภาพของตัวละคร การที่จะบอกว่าตัวละครใดเป็นตัวละครเอก นางเอก ผู้ร้าย นางอิจฉา คนรับใช้ ผู้ดี ไพร่ เหล่านี้ล้วนต้องผ่านถ้อยคำในบทสนทนาของตัวละคร และน้ำเสียงของผู้แสดงละครวิทยุ ผู้เขียนบทต้องเลือกสรรถ้อยคำ ให้เหมาะสมกับสถานภาพ บุคลิกภาพของตัวละคร

3.4  บทสนทนาและการใช้ภาษา  ผู้เขียนบทสนทนาในละครวิทยุต้องบรรจุข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นไปในบทสนทนาของตัวละคร ดังนั้น ถ้อยคำที่ใช้ในบทสนทนาของตัวละครต้องแสดงภาพได้ชัดเจนต้องแสดงอารมณ์ได้ชัดเจน เช่น บทตัวละครกำลังทะเลาะกัน ควรจะมีคำพูดที่แสดงอารมณ์โกรธ เกลียด ชิงชัง เคียดแค้น บทตัวละครกำลังอยู่ในอารมณ์รัก ควรจะมีคำพูดที่หวานซึ้ง นุ่มนวล ไพเราะ เป็นต้น

แม้ว่าในบทสนทนาของตัวละครจะต้องบรรจุเรื่องราวไว้มากมายแต่ผู้เขียนก็ไม่ควรให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งพูดบทสนทนาในครั้งหนึ่ง ๆ ยาวเกินไป เพราะจะทำให้ผู้ฟังเบื่อหน่ายได้ เนื่องจากฟังเสียงของตัวละครตัวเดียวนานเกินไป ควรสลับให้ตัวละครอื่นพูดบ้าง อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ไม่ควรเขียนบทพูดของตัวละครสั้นมากนัก เพราะผู้ฟังอาจจะยังไม่ทันฟังเรื่องราวที่ตัวละครตัวนี้พูด ก็เปลี่ยนเสียงพูดแล้ว

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ถ้อยคำภาษาที่ใช้ในบทละครวิทยุต้องเข้าใจง่าย เพราะผู้ฟังละครวิทยุส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาไม่สูงนัก หลีกเลี่ยงคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการ คำราชาศัพท์ คำหยาบ คำสแลง คำภาษาวิบัติ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในบทสนทนาต้องกล่าวย้ำชื่อตัวละครบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้ฟังรู้ว่า ใครเป็นผู้พูด พูดกับใคร พูดถึงใคร หากใช้แต่คำบุรุษสรรพนาม ผู้ฟังจะเข้าใจเรื่องได้ไม่ชัดเจน

 

4)  รูปแบบบทละครวิทยุ

ละครวิทยุเรื่อง

4.1  หัวกระดาษ 

                         ตอนที่................ชื่อตอน..........................(ถ้ามี)

 

                         วัน เวลา สถานที่.....................................ที่ส่งกระจายเสียง

 

 4.2) เพลงนำรายการ   เลือกเพลงให้เหมาะกับละครวิทยุ

 

4.3) กล่าวเปิดรายการ  กล่าวทักทายผู้ฟัง บอกชื่อคณะละคร วัน เวลา ที่ออกอากาศ บอกชื่อละครวิทยุ ชื่อเจ้าของบทประพันธ์ ชื่อผู้เขียนบทละครวิทยุ

 

4.4) ความเดิมตอนที่แล้ว  เล่าความเดิมตอนที่แล้ว โดยย่อให้ผู้ฟังพอระลึกเรื่องได้ และเป็นพื้นฐานการฟังเรื่องราวต่อไป

 

4.5) กล่าวบรรยายฉาก  บอก วัน เวลา สถานที่ บรรยากาศโดยย่อ

 

4.6) เขียนบทสนทนาของตัวละคร  หากต้องการให้ผู้แสดงละครแสดงอารมณ์อย่างชัดเจน ควรวงเล็บไว้ท้ายประโยคด้วยว่าอารมณ์อย่างไร เช่น (อารมณ์เศร้า) (อารมณ์ซาบซึ้ง) เป็นต้น  หากมีเสียงประกอบในส่วนใดต้องเขียนบอกไว้ให้ชัดเจน เช่น (เสียงโทรศัพท์) (เสียงประดูปิด) (เสียงผู้คนเดินขวักไขว่) เป็นต้น เพื่อผู้แสดงละครวิทยุ และผู้ทำเสียงประกอบจะได้ดำเนินการได้ตามความประสงค์ของผู้เขียนบท

 

4.7)  กล่าวปิดรายการ  เมื่อละครจบตอน มีเพลงประกอบในช่วงท้าย ผู้บรรยายกล่าวปิดรายการ เล่าเหตุการณ์ช่วงท้ายตอน ตั้งเป็นคำถามถึงเหตุการณ์ข้างหน้าจะดำเนินไปอย่างไร กล่าวเชิญชวนให้ฟังละครในตอนต่อไปในวันต่อไป กล่าวคำอำลา เปิดเพลงประจำรายการ

edit @ 28 Dec 2009 11:57:33 by วราภรณ์ แก้วพวง

Comment

Comment:

Tweet